Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ № 20 ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ!

 • Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, ползващи, но и щадящи, възстановяващи, възпроизвеждащи, природата и нейните ресурси и контекста на „Зеления пакт за ЕВРОПА”, който дава на пазара социално-екологична рамка; 
 • Ускорен преход към нов икономически модел, изразяващ се в бързо поетапно, логично последователно и комплексно утвърждаване на нормални (а не неолиберални) икономически стоково-парични пазарни отношения, като например в Дания, Швеция, Холандия и т.н. (Дания 50% конкурентоспособeн държавeн сeктор в структуроопрделящите и свързаните с националната сигурност отрасли на икономиката. 53% от населението работи в държавните предприятия. 100% от тяхната печалба отиват в бюжета! – не 10 %);
 •  Връщане на държавата в икономиката и нейното регулиране като собственик, регулатор и оператор на производствени предприятия. Реабилитиране/възстановяване на планирането (особено дългосрочно и средносрочно) и контролът като основни функции на управлението;
 • Надеждно затваряне кранчетата за източване на държавния бюджет:

– в системата на обществените поръчки;

–  в данъчната система – укриването на данъци и източване на ДДС;

– в митническата система – контрабандата и корупцията при определяне на митата и таксите;

– източването на здравната каса;

– и т.н., защото годишно се крадът 9 – 11 милиарда лева от укриване и     кражба на данъци и източване на социалните системи;

 • Регулиране на цените и на печалбите върху основата на съществуващите  взаимносвързани, наложени от пазара и спазвани в нормалния стоково-паричен пазарен свят: средна норма на печалба и средна пазарна цена, около които те да варират (печалбата и цените);
 • Закон за ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛнад природните богатства, добивната и преработвателна промишленост, особено на редки и благородни метали, добива на мед, олово, цинк и др, над производството, преноса и разпределението на енергия, съобщенията, жп транспорта и др.
 •  Публично-частно партньорство в тези сфери, с решаващ дял на държавата или общините, насочено към печалба и за двете страни, а не като форма за ограбване на националните богатства или на фактическо придобиване/приватизиране на държавна и общинска собственост. Забрана на концесиите. Разваляне на концесионните договори. НЕ на концесиите! – ДА ! на публично частното партньорство, но с над 51% държавно или общинско участие.
 • Възкресяване и подпомагане от страна на държавата на развитието на кооперативната и фамилната форми на производство и търговия, особено в селското стопанство – фермерството. Постепенно премахване на арендата върху държавната и общинска плодородна земя;
 • Преференции (постепенно затихващи) в подкрепа на развитието и защитата на българското производство, с крайна цел неговата конкурентна способност на Европейските и световни пазари;
 • Нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитие и съществуване на дребния и среден бизнес;
 • Държавни финансови стимули и изгодни кредити на фирми, започващи нови производства на високо съвременно научно, технологично и екологично равнище;
 • Преференции за едрия български национален капитал за инвестиране в страната. Еднакво отношение към всички негови представители, а не избирателно, политизирано толериране или преследване. Няма чужд инвеститор, който да си влага парите, за да печели България, а не той самият;
 • Търсене и привличане, включително и с преференции на чуждестранни инвестиции само за нови и перспективни производства, единствено под формата на съвместна дейност и съсобственост с държавата;
 • Нов тип интелигентен и устойчив растеж, който да се постигне чрез: повишаване на нивото на уменията и на качеството на образованието и обучението (през целия живот); насърчаване на изследванията и иновациите; широко използване на интелигентни мрежи и на цифровата икономика; модернизиране на индустрията; оптимална енергийна и ресурсна ефективност.
 • Нова форма на държавно-обществено управление на средствата от Европейските фондове и оперативните програми с цел прозрачност, ефективност и предотвратяване на корупционните рискове и схеми при тяхното усвояване и разходване;
 •  Създаване на целеви инвестиционни фондове за иновативни производства и за развитие на селското стопанство с първоначален капитал от поне по 1(един) милиард лева, със стимулиращи гратисни периоди, ниски лихви и облекчено възстановяване на кредитите;
 • Минимизиране на „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите – основен носител и форма на корупцията, източването на държавата и ограбване на нейните граждани;

Остави коментар