Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПАРАМЕТРИ НА ПРОМЯНАТА

ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ, базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно, пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол от тяхна страна върху органите на публичната власт – държавна и общинска.

НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ, основаващ се на нормални съвременни стоково-парични, пазарни отношения и равнопоставеност на видовете собственост, като например в Дания, Швеция, Холандия и др., и насочен към стимулиране на производството и износ на продукция с висока добавена стойност;
ВЪНШНА ПОЛИТИКА, изградена върху добре осъзнати и възприети, с максимално възможно най-голямо обществено съгласие, дългосрочни национална идея/доктрна и национални интереси, равнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност/обвързаност към една или друга световна сила.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ компетентна, деполитизирана и прозрачна, работеща в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитена от субективни политически „кадрови кадрили”.

ПРАВООХРАНИТЕЛНА ПОДСИСТЕМА – реално ( а не на книга и на думи) деполитизирани и освободени от политически слугинаж и корупция Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС. Управление от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.

СОЦИАЛНА СИСТЕМА изградена върху основата на механизми за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост, в интерес на всички граждани, така че всеки един индивид да има достоен стандарт на живот. Социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини.

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, гарантирана от държавата като комплекс от мерки и механизми за: национален суверенитет; икономическа; външно и вътрешно политическа сигурност; въоръжени сили; социален мир, обществен ред и сигурност; толерантни между етнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи.

Остави коментар