Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КОРУПЦИЯТА – Партия на ЗЕЛЕНИТЕ № 20

Корупцията, постепенно у нас се превърна в системен фактор, оказващ негативно въздействие върху развитието на обществото. Тя вече не е само заплаха, а се превърна в реален фактор за негативното функциониране на публичната власт, на принципите на правовата държава, на върховенство на закона/съдебната система, на демокрацията и правата на човека и за социалната несправедливост. Корупцията пречи на икономическото развитие и препятства нормалното функциониране на пазарната икономика и инвестиционния процес. Плачевните резултати от вече 32 години прокорупционно управление на страната са очевадни във всички сфери на обществото, за да ги повтаряме и коментираме.
Каква е позицията на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” ?


Най-важно условие за действителна борба и превенция на корупцията е наличието на твърда политическа воля, смелост и безкомпромистност!!! Защото и в момента са налице закони, стратегии, органи – на национално, министерско, областно и общинско равнище, механизми и методики за оценка на риска, превенция и борба с корупцията. И на книга много от тях не са лоши, но така си и остават на книга за проверяващите от Брюксел. И нито един конкретен резултат, при стотици примери за десетки милиарди сменили държавната си сибственост с лична, защото никой от т.н. „политическа класа на статуквото” не иска сам да отреже клона, на който добре си живее и пълни гуша. Затова пак повтаряме – необходима е твърда политическа воля, смелост и безкомпромистност за действителна борба и превенция на корупцията!!!
„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” ще работи за:

  • Наказанието за корупционни престъпления и нарушения да бъде неизбежно, неотвратимо и съразмерно (пропорционално) с извършеното корупционно деяние и нанесените щети;
    – За създаване на адекватна правна рамка(база) за превенция и борба с корупцията. Тя може да бъде очертана от два основни закона: “За превенция и борба с корупцията” и “За антикорупционната експертиза на нормативни актове и на проекти на нормативни актове”, като под нормативни актове разбираме законите и всички останали нормативни актове на публичната власт. При извършване на антикорупционната експертиза актът – закон, нормативен документ или неговият проект, се анализира за наличието на норми (текстове) с корупциогенен характер, които да не се допускат за обсъждане и гласуване от вземащите рещение – Народно Събрание, МС, Министри и висши длъжностни лица от публичната администрация. Създаване на специализирани механизми и методики за антикорупционни разследвания;
    – За корупционните престъпления да няма давност!
    – За модернизация на публичната администрация; максимално възможна деперсонализация на взаимодействието на държавните и общински служители с физическите и юридически лица, чрез механизмите на електронно обслужване и прозрачна, прецизно детайлна нормативна регламентация(уредба) на процедурите за взаимодействие с потребителите на държавни и общински услуги;
  • Създаване на специализиран орган в изпълнителната власт с достатъчно правомощия и независимост, който да отговаря за превенцията и борбата с корупцията.

Остави коментар