Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Клуб по аритметика на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” -“ЗАЩО ?” Защо ВиК дружествата нямат сметка да намаляват „загубите” от водопреносната мрежа?


Всеки за своето ВиК може да изчисли на примера на следната решена задача по аритметика за 2 – 3 клас. А именно: Колко печели за един месец, без дори да си мръдне пръста, ВиК „Х”, което ползва(купува) за питейни нужди ежемесечно 1 000 000 (милион) кубически метра вода от язовир „У” на цена 0,10 лв. за един кубически метър, при загуби в неговата водопреносна мрежа 50% от закупуваната вода? Изчислете при условие, че тези загуби пропорционално се начисляват в сметките на потребителите и цената на водата в региона на ВиК „Х” е 2,00 лв. за един кубичен метър вода?

Р е ш е н и е:

  • Загуби на вода: 50% от 1 000 000 = 500 000 куб. м. вода
  • Заплатена сума на язовир „У” за загубите: 500 000 х 0,10 = 50 000 (петдесет хиляди) лева.
  • Заплатена от потребителете сума за загубите: 500 000 х 2,00 = 1 000 000 (един милион) лева.
  • „Чиста” печалба от загубите на вода във водопреносната мрежа на ВиК ”Х” – 1 000 000 – 50 000 = 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) лева Забележки: 1. Решението – 950 000 лева е вярно, само ако преди това, „загубената” вода не е минала през турбините на някоя частна мини – ВЕЦ. И тук, има матеметическо решение, но прокуратурата трябва да го намери.
  • Въпрос с повишена трудност: „Къде е отивала тази „чиста” печалба и колко е тя за страната за една година, при положение, че средните загуби за България са 62%?,” тоест „С колко милиона/милиарда лева са ощетени битовите и останалите потребители?
    София, 12.01.2020 год. Клуб по аритметика на„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

Остави коментар