Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Зелената идеология

    АКО НЯМА ПРИРОДА – НЯМА ЖИВОТ, НЯМА ЧОВЕК И ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО! Или с други думи, ако с човешката си дейност унищожаваме природата, унищожаваме себе си. Няма ли вода, няма ли въздух, няма ли храна и топлина – няма за всички, независимо от техните политически пристрастия. Затова опазването на природата е основен приоритет в нашата Визия.
    КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – има ли човек и човешко общество, то неговата политическа, икономическа и социална система, трябва да осигурява и да гарантира на всеки човек достоен, нормално материално и духовно задоволен, здравословен начин на живот при равни права и възможности, независимо от неговия пол, раса, етнос, вероизповедание и убеждения.
    ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА – индустрия, селско стопанство, енергетика, инфраструктура, транспорт, туризъм и т.н. отрасли, съобразени с природата, ползващи, но и щадящи, възпроизвеждащи, възстановяващи природата. Икономика продължаваща и утвърждаваща живота на Земята.

Остави коментар