П Р И О Р И Т Е Т И

Home / П Р И О Р И Т Е Т И

Коренна промяна – не подмяна или „риформи”

 1. Да опазим българската природа като основа на здравословен начин на живот и „зелена икономика”;
 1. Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, опазващи природата и нейните ресурси;
 1. Заменяме корумпирания неолиберален икономически модел със съвременен класически държавно-монополистичен капитализъм като в Дания, Швеция, Нидерландия, и др.;
 1. Връщаме държавата в икономиката и нейното регулиранекато собственик, регулатор и оператор на банки, производствени и търговски предприятия;
 1. Незабавно строим АЕЦ „Белене”и започваме процедура за разширяване на АЕЦ „Козлодуй” – изцяло държавна собственост;
 1. Преференции за едрия български национален капитал за инвестиране в страната. (Няма чужд инвеститор, който да си влага парите, за да печели България, а не той самият);
 1. Създаваме нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитието и съществуването на дребния и среден бизнес;
 1. Създаваме държавни целеви инвестиционни фондове за иновативни производства и за развитие на селското стопанство;
 1. Интензивно да развием българската икономика и производство – високо технологични и устойчиви/природосъобразени/ индустриално и селско стопанско;
 1. Възраждаме селскостопанското производство, главно във фамилни и кооперативни форми с близка цел 100% задоволяване на хранителната верига в България със собствено производство и последващ износ;
 1. България – зона, свободна от ГМО. Забраняваме производството и предлагането нагенно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството;
 1. Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с изключение на земята на жилищни и вилни имоти;
 1. Минимизираме „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите
 1. Започваме ускорен преход към политически модел, базиран на пряката демокрация и децентрализация на власта;
 1. Организираме диалог за разработване и обединяване на нацията около Национална доктрина за Националния идеал, националните цели и интереси;
 1. Управляваме държавата и държавната собственост – научно, професионално и национално отговорно;
 1. Реабилитираме планирането (дългосрочно, средносрочно и текущо) и контролът (превантивен, текущ и по резултати) в управлението;
 1. Изграждаме компетентна, деполитизирана и прозрачна публична администрация, надеждно защитена от „калинки” и политически „кадрови кадрили”.
 1. Провеждаме Външна политика, изградена върху Националната доктрина, Българския Национален Идеал и националните интереси;
 1. Реализиране на социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини;
 1. Осигуряваме на правоохранителната подсистема – Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС реално деполитизиране и освобождаване от политически слугинаж и корупция;
 1. Управление на държавната и общинска администрация от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.
 1. Изграждаме социална система за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост, в интерес на всички граждани;
 1. Създаваме „Държавно-обществена система” за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура.
 1. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща националния суверенитет; икономическата, външно и вътрешно политическата сигурност; достатъчност на въоръжените сили; социалния мир, обществения ред и сигурност; толерантни етнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи;
 1. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантиращареализирането на Националните доктрина, идеал и интереси; съкратен вариант
 1. Разтрогваме концесиите за жълти стотинки;
 1. Гарантираме достъп до образование, включително и висше, което да не зависи от джоба на родителите;
 1. Работим за здравеопазване, което е социална функция на държавата, а не е търговска дейност. Здравето не е стока, а право на човека!
 1. Въвеждаме данъчно облагане на замърсителите на околната среда; (освен нормативно предвидените глоби и административни наказания)
 1. Надеждно затваряме кранчетата на корупцията за източване на държавния бюджет.( в: обществените поръчки; укриване на данъци и източване на ДДС; митниците, източване на здравната каса; и т.н.)
 1. За превенция и борба с корупциятаНов Закон, Нов държавен орган и Антикорупционна експертиза на законите и подзаконовите актове.

Коренната промяна е невъзможна без диалог и обединяване около Национална доктрина, която да определи Българския Национален Идеал за статута, ролята и мястото на България в съвременния свят и произтичащите от него Национални интереси и адекватна форма на управление.