Skip to content Skip to footer

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

СТАТУТ,  СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.1 (1) Партията на ЗЕЛЕНИТЕ (ПЗ) е юридическо лице, по смисъла на Закона за политическите партии.

(2) (изм.)Седалището на ПЗ е: град София,ул.”Брезов рид” № 7.

Чл. 2 (1) Основна структурна единица на ПЗ е партийната организация.

(отпада)

Чл. 3 (1) Национални органи на ПЗ са:

3.1.1. Конгрес на  ПЗ;

3.1.2. (отпада)

3.1.3. Политически съвет (ПС);

3.1.4. Изпълнителен съвет(ИС).

(2) Териториални органи са:

3.2.1.  отпада;

3.2.2. Областен съвет(ОС);

3.2.3. отпада ;

3.2.4. Общински съвет (ОбС);

3.2.5. Събрание на партийната организация;

3.2.6. Ръководство на партийна организация.

(3) Контролни органи са:

3.3.2.отпада;

3.3.1. Контролен съвет(КС);

3.3.3. отпада.

(4) Към националните, териториалните и контролните органи на партията могат да се разкриват с решение на съответния орган постоянни и временни комисии за решаване на специфични проблеми, свързани с тяхната работа.

Раздел II

УСТРОЙСТВЕНИ ПРИНЦИПИ, ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4 Устройствените принципи на ПЗ са:

4.1. изборност от долу на горе;

4.2. мандатност;

4.3. демократичност на избора и взаимоотношенията;

4.4. равнопоставеност на правата и задълженията;

4.5. откритост на партийната дейност;

4.6. задължителност на решенията на по-висшите органи за по-нисшите органи;

4.7. плурализъм на мненията;

4.8. отчетност на всички изборни органи пред висшестоящите и пред органа, който ги е избрал.

Чл. 5 Основни цели на Партията на ЗЕЛЕНИТЕ са:

Практическото изграждане на цивилизовано демократично правово общество в страната основано на демократичните принципи на социално икономическата равнопоставеност, на свещеното право на стопанския интелектуален и технологичен напредък и на уважението към основните човешки права и свободи.

Има за задача да обедини всички граждани, които работят за цялостното икономическо духовно и социално преуспяване на България.

Партията на ЗЕЛЕНИТЕ е за власт, която на дело създава реални условия за социално икономически просперитет на гражданите на България.

ПЗ признава и се бори за утвърждаване приоритета на частната собственост и свободната инициатива.

Чл. 6 За постигане на основната си програмна цел ПЗ си поставя за задача да участва в Народното събрание, в Правителството и в местните органи на управление в Република България, чрез представителство и участие в международни демократични организации и структури; като използва всички средства, които не са забранени от Конституцията и законите на страната.

Чл. 7 За ПЗ приоритетна задача е участието в международни, държавни и местни органи и организации, чиято дейност е свързана с опазване на околната среда и здравето на населението.

Глава втора

ЧЛЕНСТВО
Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 8 Членството в ПЗ е доброволно и се придобива и осъществява чрез партийните организации.

Чл. 9 Редовен член на ПЗ може да бъде всеки дееспособен гражданин на Република България, който има избирателни права, приема програмата на партията и спазва Устава.

Чл.10 /отпаднал по решение на СГСъд/ Почетен член на ПЗ може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин с особени заслуги към: международното и национално екологично движение, световния и европейски демократичен процес,демократичното развитие на страната.

Чл.11. /отпаднал по решение на СГСъд/ Почетни членове се приемат от ПС.

Раздел II

ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗГУБВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 12 (1) Приемането в ПЗ се извършва от събранието на партийната организация въз основа на подадено от кандидата заявление и в негово присъствие.

(2) (изм.)Придобиването на членство може да стане и при учредяване на нова партийна организация, като в този случай кандидатите подават заявлението за приемане като членове на ПЗ до Изпълнителния съвет, който утвърждава организацията.

(3) Новоприетият член се вписва в състава на организацията, а приемането му се отразява върху заявлението.

Чл. 13 (1) Член на ПЗ може да бъде регистриран само в една партийна организация.

(2) По свое желание всеки член на ПЗ може да прехвърли членството си към друга партийна организация, като писмено уведоми двете организации.

Чл.14 Член на ПЗ се самоизключва, ако не е плащал членския си внос повече от две тримесечия или ако се е отчислил от организацията си и в срок от три месеца от датата на отчисляването не се е зачислил в друга организация.

Чл.15 (1) Членството в ПЗ се прекратява поради напускане, изключване и автоматично при смърт или при изгубване на избирателни права.

(2) Всеки член на ПЗ може да я напусне, като уведоми за това партийната си организация с писмено  заявление на нейно събрание и върне членската си книжка.

(3) Член на ПЗ може да бъде изключен от нея за действия, противоречащи на устава, програмата или решенията на ПЗ; при тежко нарушение на законите на страната или при злоупотреба с партийни правомощия или с партийни средства и имущество. Това става с решение на организацията, в която членува, или с решение на Политическия съвет.

(4) (нова) Член на ПЗ може да бъде изключен ако в предизборна кампания работи за конкурентните кандидати.

Чл.16 Всеки изключен член може да направи възражение до Контролния съвет в срок от един месец. При несъгласие с решението на КС изключения член може да подаде жалба до Конгреса. Решението на Конгреса по случая е окончателно.

Чл.17 Член на Политическия съвет или Контролния съвет (в това число Председателя на КС) може да бъде изключен от ПЗ само с решение на Политическия съвет с мнозинство от две трети от списъчния състав при тайно гласуване, като се уведомява Контролният съвет. В такъв случай изключения член автоматично отпада и от Политическия съвет (Контролния съвет). Възстановяването на членството на изключен член на ПС (КС) от страна на КС след подадено възражение по смисъла на чл. 16 става с две трети от списъчния състав

Чл.18 (1) Членовете на ПЗ, напуснали партията по собствено желание в условията на чл. 15 ал2  могат да бъдат приети по общия ред отново най-малко след една година от датата на преустановяване на членството им, като задължително се уведомява организацията, която са напуснали;

(2) Членовете на партията, които са изключени могат да кандидатстват за членство отново най-рано след три години от влизане в сила на изключването им и се приемат по общия ред от събранието на организацията, но със съгласието на органа който ги е изключил, ако той е висшестоящ.

Раздел III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

Чл. 19  Всеки редовен член на ПЗ има право:

(1) Да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на  ПЗ;

(2) На собствено мнение до вземане на решение от съответния колективен или ръководен орган

(3) Да избира и да бъде избиран в органите на ПЗ;

(4) Да избира и да бъде избиран като кандидат на ПЗ в органите на централната и местната власт;

(5) Да иска и да получава информация от всички национални, териториални и контролни партийни органи в срок от 30 дни;

(6) Да поставя въпроси и проблеми и изисква тяхното поставяне и решаване от представителите на ПЗ в централните и местни органи на властта;

(7) Да отправя критики, предложения и въпроси до всички партийни органи.

Чл. 20  Всеки член на ПЗ има следните задължения:

(1) Да работи за осъществяване на програмата на ПЗ и нейните цели и задачи, като спазва устава и изпълнява решенията;

(2) Да участва и поддържа  ПЗ в избирателните кампании и в други акции, организирани от съответния партиен орган;

(3) Да има толерантно отношение към останалите членове на ПЗ и към нейните органи;

(4) Да допринася с поведението си в обществото за укрепване на авторитета и престижа на ПЗ;

(5) Да членува в партийна организация и да плаща редовно индивидуален членски внос;

(6) Да има членска книжка по образец, с която да удостоверява правата си по предходния член.

Глава трета

СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Раздел I

ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, СЪБРАНИЕ НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 21 (1) Партийна организация се изгражда на териториален принцип и се състои поне от пет члена на ПЗ, имащи пълни права по чл. 19 от настоящия устав.

(2) Партийна организация може да се изгражда както в Република България, така и във всяка чужда държава, при спазване на националното й законодателство.

(3) (изм.) На територията на дадено населено място, група населени места или район може да се образуват една или няколко партийни организации, като всяка от тях се утвърждава от Изпълнителния съветкойто определя района й на действие.

Чл. 22 (1) (изм.) Легитимирането на учредителното събрание на нова организация се удостоверява задължително с присъствието на представител на Политическия съвет.

(2) (изм.)Учредяването на нова организация по предходната алинея и съответно приемането на нейните членове се утвърждава от Изпълнителния съвет, който по служебен път я регистрира.

(3) (отпада)

(4) (нова) При спор по регистрацията и утвърждаването на нова организация въпроса се отнася до Контролния съвет, чието решение е окончателно.

СЪБРАНИЕ НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 23 (1) Събранието на партийната организация се състои от всички членове на ПЗ в организацията.

(2) (изм.) Събранието на организацията се свиква от Председателя на организацията или с решение на нейното ръководство, което определя процедурни правила по свикването и провеждането му, както и проекта за дневен ред. Събрание на организация може да свика и Изпълнителния съвет на ПЗ при случай, че организацията не се е събирала повече от шест месеца или при становище на Контролния съвет.

(3) (изм.)Събрание на партийна организация се свиква поне веднъж на тримесеца.

Чл. 24 (1) Събранието на организацията е компетентно да взема решения по въпроси, отнасящи се до нейния организационен живот, по въпроси, засягащи района, на който тя действа, да предлага на висшите партийни органи за решаване въпроси от регионално и национално значение, да поставя въпроси и прави предложения към представителите на ПЗ в законодателната и изпълнителната власт, да изказва становища по политиката, водена от ПЗ в областта и държавата.

(2) Събранието може да приеме своя вътрешна структура на партийната организация, с цел подобряване дейността й. То може да създава секции и да определя отговорниците им.

(3) Събранието на организацията издига кандидатите за местни органи на управление на нейната територия и предлага кандидати за общинските и централните органи на управление на страната.

(4) Събранието да издига кандидати за териториалните и  националните партийни и контролни органи.

РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 25 (1) Събранието избира ръководство на организацията в състав: председател, един до трима заместник – председатели и секретар, както и членове при необходимост.

(2) Председателят на организацията, а в негово отсъствие един от заместниците я представлява, а секретарят се грижи за финансовата и организационна отчетност.  Документацията на организацията се съхранява от секретаря на организацията.

(3) (изм.) По свое решение дадена организация може да създаде и свои контролни органи, които да контролират финансовата отчетност и да докладват на събранието

Чл. 26 (изм.) Партийната организация избира делегати за Конгреса на партията.

Раздел II

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (останалите структури отпадат)

(отпада)

Чл. 27 (отпада)

(отпада)

Чл. 28 (1) (отпада)

(2) (отпада)

28.2.1. (отпада)

28.2.2. (отпада)

28.2.3. (отпада)

28.2.4. (отпада)

28.2.5. (отпада)

28.2.6. (отпада)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 29 (1)(отпада)

(2) (отпада)

(3) (отпада)

(4) (отпада)

(5) (изм.) Общинският съвет, се състои от Председателите на организациите от общината. Той:

29.5.1. осъществява координацията на партийните организации в общината;

29.5.2. разработва своя политика за развитие на общината;

29.5.3. организира и ръководи предизборна кампания за местни избори;

29.5.4. представлява  организациите при взаимоотношенията им с общинските власти;

29.5.5. взаимодейства с общинските съветници.

29.5.6  (нова)Утвърждава местните програми на ПЗ;

29.5.7. (нова)Решава участието на ПЗ в местни коалиции в съответствие със закона, съгласувано с Политическия съвет;

29.5.8. (нова)Подрежда кандидатските листи на ПЗ за местни органи на властта;

(6) Общинският съвет представлява ПЗ в общината и прави предложения пред местните органи на властта.

(7) (изм.) За своята дейност, Общинският съвет се отчита пред Политическия съвет.

(8) (нова) Общинския съвет може да определя свои представители по определени въпроси от неговата компетентност и да им определя правомощията.

Чл. 30 (1) (отпада)

Общинска контролна комисия- отпада

Чл. 31 (1) (отпада)

(2) (отпада)

Чл. 32 (отпада)

Чл. 33 (изм.) (1) Когато на територията на една община има само една организация на ПЗ, нейното ръководство изпълнява временно и функциите на Общинския съвет до създаването и на друга организация.

(2) (изм.) Когато на територията на дадена община няма организация или Общински съвет, техните правомощия се осъществяват от Изпълнителния съвет.

Раздел III

РАЙОННИ СТРУКТУРИ

Чл. 34 (1) На територията на административните райони на градовете София, Пловдив и Варна се изграждат районни структури на ПЗ. За тях се прилагат правилата и за общинските структури.

(2) (отпада)

Чл. 35 (изм.)Общинските съветници и представителите в местната власт от ПЗ изразяват и защитават становищата на Политическия и Изпълнителния съвет на ПЗ и се ръководят от тях в своята дейност.

Раздел IV

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ (останалите структури отпадат)

 отпада

Чл. 36 (1) (отпада)

(2) (отпада).

(3) (отпада)

 отпада

Чл. 37 (отпада)

(2) (отпада)

Чл. 38 (отпада)

Чл. 39 (1) (отпада)

(2) (отпада)

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

Чл. 40 (отпада)

Чл. 41 (отпада)

Чл. 42 Областният съвет представлява ПЗ в областта и прави предложения пред местните и национални органи на властта.

Чл. 43 (изм.)Областният съвет се състои от председателите на организациите от областта. Той:

43.1. решава оперативни задачи и съдейства за изграждане на местни структури;

43.2. координира дейността на организациите на ПЗ по въпроси засягащи облата като цяло.

43.3. разработва програма за развитие на областта;

43.4. подпомага дейността на общинските съвети;

43.5. организира и ръководи предизборната кампания при парламентарни избори;

43.6. стопанисва предоставеното му партийно имущество.

43.7. (нова) конструира се и определя представителството си.

Чл. 44 (изм.) За своята дейност Областният съвет се отчита пред Политическия съвет.

Чл. 45 (1) (отпада)

(2) (отпада)

(3) Областният съвет може да организира провеждането на областни съвещания по важни въпроси от дейността на ПЗ или по искане на една трета от общинските организации.

(4) (нова) Общинския съвет може да определя свои представители по определени въпроси от неговата компетентност и да им определя правомощията.

Чл. 46 (1) (отпада)

(2) (отпада)

Чл. 47 Областният съвет на град София има правата и на общински съвет при провеждането на местни избори.

ОБЛАСТНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ – отпада

Чл. 48 (отпада)

Чл. 49 (1) (отпада)

(2) (отпада)

Раздел V

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛЕН СЪВЕТ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 50 (1) Политическият съвет (ПС) е общопартиен колективен ръководен орган на ПЗ, който ръководи дейността на партията между два конгреса.

(2) (изм.) ПС се състои от двадесет и пет до петдесет и един члена.

(3) Членовете на Политическия съвет се избират от Конгреса.

Чл. 51 (1) (изм.) Политическият съвет избира:

  • Председател на Политическия съвет на ПЗ;
  • Заместник-председатели на ПЗ и определя броя им;
  • Изпълнителен секретар на ПЗ;

(2) Председателят на ПЗ, избран пряко от Конгреса, е по право член на ПС.

(3) Народните представители и членовете на правителството, членове на ПЗ, участват в ПС със съвещателен глас.

Чл. 52 (1) Политическият съвет обсъжда и решава всички неотложни въпроси от политически и партиен характер.

(2) Политическият съвет свиква и организира подготовката и провеждането на Конгреса на ПЗ. Решението на този въпрос се взема поне шест месеца предварително и с него се определя срока на провеждане, проекта на дневния ред и квотата на представителство.

Чл. 53 Политическият съвет обсъжда и взема решения по следните въпроси:

53.1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса, като възлага и утвърждава разработването на планове и програми свързани с тези решения;

53.2. Анализира политическата обстановка, изразява становища и направлява дейността на териториалните органи;

53.3. Решава участието или неучастието на ПЗ в изборна или следизборна коалиция, участието или неучастието в правителството;

53.4. Утвърждава предизборните платформи на ПЗ;

53.5. Подрежда кандидатските листи на народните представители, а също така определя и кандидатурите за министри или други изборни ръководни длъжности, участващи в управлението на страната от името на ПЗ или по нейно предложение;

53.6. Утвърждава кандидатите за кметове от името на ПЗ за градовете, които са областни центрове;

53.7.  (отпада)

53.8.  (отпада)

53.9.   (отпада

53.10. (отпада)

53.11. (отпада)

53.12. (изм.)Определя ресорите на всеки един от заместник-председателите;

53.13. Утвърждава статута на общопартийните издания, създава и закрива такива;

53.14. Приема “Статут на териториалните органи на ПЗ и процедурни правила за тяхната работа”;

53.15. (отпада)

53.16. Приема Правилник за своята дейност;

53.17. Решава  провеждането на национални конференции или участието на ПЗ в други национални или международни форуми.

53.18 (нова) Решава създаването на свои женски, младежки или други организации в рамките на партията и утвърждава техните статути.

Чл. 54 Политическият съвет обявява за невалидни решения на териториални органи, които са в противоречие с решения на национални органи и Устава на ПЗ.

Чл. 55 (изм.) (1) Политическият съвет провежда заседания поне веднъж на 4 (четири) месеца. Заседания се свикват от Председателя на ПС, който определя проект за дневен ред, мястото, датата и часа на провеждането му и се ръководят от Председателя на Политическия съвет, а в негово отсъствие от Зам. председател на партията.

(2) (изм.) Председателят на ПС е длъжен да свика заседание на ПС и когато е получил предложение, съдържащо проект за дневен ред, мястото, датата и часа на провеждането му от:

55.2.1. Председателя на ПЗ;

55.2.2. Изпълнителния съвет на ПЗ;

55.2.3. Една трета от членовете на ПС;

55.2.4. (изм.) Решение на КС;

(3) Заседанията на Политическия съвет са открити за членове на ПЗ. В тях с право на съвещателен глас участват членовете на Контролния съвет.

(4) Заседание на Политическия съвет може да бъде закрито по дадена точка от дневния ред, ако съветът вземе такова решение. На такова заседание могат да присъстват и членовете на КС.

Чл. 56 Председателят на ПС:

56.1. подготвя материалите за заседанието на ПС и осигурява тяхното предварително разпространение;

56.2. проверява и подписва протокола от заседанието и го изпраща на членовете на съвета;

56.3. извършва контрол по изпълнението на решенията и докладва периодично на ПС.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  СЪВЕТ

Чл. 57 (изм.) (1) За оперативно координиране на дейността си Политическия съвет избира измежду членовете си Изпълнителен съвет. Той се състои от:

57.1.1. Председателят на ПЗ;

57.1.2. Председателят на Политическия Съвет на ПЗ;

57.1.3. Заместник – председателите на ПЗ;

57.1.4. Изпълнителния секретар на ПЗ;

57.1.5. (отпада)

(2) Изпълнителният съвет осъществява оперативното политическо ръководство на базата на решения на ПС, конгреса и съобразно Програмата и Устава на ПЗ.

(3) (изм.) Изпълнителният секретар обезпечава нормалното административно и техническо обслужване на заседанията на ИС, ПС и КС. Той отговаря и за организационната и административна дейност на ПЗ.

Чл. 58 Изпълнителният съвет:

(1) подпомага Председателя на ПС на ПЗ в свикването и подготовката на заседанията на Политическия съвет съобразно приета процедура и организира изпълнението на взетите решения.

(2) (отпада)

(3) Въз основа на решението на ПС по чл. 52 ал. 2 определя точната дата, начален час и място за провеждане на конгреса и процедурите по регистрация и уведомява за това териториалните органи и организациите. Решението се взема най-малко два месеца преди датата на конгреса.С вземането на това решение се прекратява до конгреса създаването на нови организации и приемане на нови членове на ЗП.

(4) (отпада)

(5) (нова) Ръководи дейността на организациите пряко и чрез териториалните органи;

(6) (нова) Утвърждава бюджета на ПЗ и приема отчет за изпълнението му;

(7) (нова) Утвърждава бюджета на КС на ПЗ и приема отчет за изпълнението

Чл. 59 (изм.) (1) Изпълнителният съвет провежда заседания поне веднъж на четири седмици. Заседанията се свикват и ръководят от Председателя на партията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник.

(2) ИС взема решения с обикновено мнозинство в присъствието на поне две трети от списъчния си състав.

(3) ИС може да провежда закрити заседания. В тях със съвещателен глас участва Председателят на КС.

Чл. 60 За своята дейност Изпълнителния съвет се отчита пред Политическия съвет.

Чл. 61 Член на ИС може да бъде освободен от състава му при подадена оставка или по решение на ПС. Решението се взема от Политическия съвет на редовно заседание.

Чл. 62 (1) Парламентарната група, както и народните представители, членове на ПЗ, изразяват в Парламента становищата на ПЗ и се съобразяват в своята дейност с решенията на конгреса и на съответните национални партийни органи.

(2) Председателят на Парламентарната група на ПЗ се избира и освобождава от Парламентарната група по предложение на Политическия съвет.

(3) Председателят на Парламентарната група на ПЗ отговаря за дейността на групата по реда на нейния правилник.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 63 (1) (изм.) Контролният съвет е национален общопартиен контролен орган. Той се състои от седем до петнадесет члена, избрани пряко от Конгреса.

(2) (изм.) КС избира измежду членовете си Председател и до двама зам.-председатели и секретар.

(3) КС приема правила за организация на дейността си.

(4) КС провежда редовни заседания най-малко веднъж на четири месеца или по необходимост. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от две трети от списъчния състав.

(5) (изм.) Заседанията на КС се свикват от Председателя на КС по негова инициатива, по искане на ПС, ИС, Председателя на ПЗ или от една трета от членовете на КС.

(6) (отпада)

Чл. 64 (1) КС осъществява контрол по финансовата отчетност, спазването на устава и изпълнението на взетите решения. За тази цел той ревизира ежегодно, а в случай на нужда и по своя преценка – и извънредно, националните партийни органи и има право да проверява дейността на териториалните партийни органи и организациите.

(2) В случай на установени нарушения КС е длъжен да реагира, като отправя предупреждения и взема съответни решения и е задължен да уведоми за това съответните органи и длъжностни лица. Решенията на Контролния съвет, свързани с нарушения на Устава и с финансови и имуществени нарушения, са задължителни за всички партийни органи и партийни членове и влизат в сила веднага.

(3) Контролният съвет се произнася по жалбите при изключването на членове на ПЗ, както и по други жалби.

(4) (отпада)

(5) Контролният съвет може да изисква отчети и да взема и решения по финансови въпроси, свързани с участието на ПЗ в други юридически лица, независимо от техните контролни органи, но само до размера на участието на партията в тях.

(6) КС се отчита за дейността си пред Конгреса на ПЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

Чл. 65 (изм.) (1) Председателят на ПЗ ръководи и отговаря за цялостната дейност на ПЗ, в съответствие с решенията на националните органи, осъществява взаимоотношенията на партията с държавните органи, останалите партии и гражданските сдружения.

(2) (изм.) Председателят на ПЗ се избира пряко от Конгреса и пълномощията му като такъв могат да бъдат прекратени само от Конгреса, при подаване на оставка или при смърт.

(3) (изм.) Председателят на ПЗ я представлява пред всички юридически и физически лица. В негово отсъствие той се замества от Председателя на ПС, а при невъзможност – от Изпълнителния секретар”

(4) Председателят на ПЗ назначава щатния апарат на ПЗ и отговорните редактори на общопартийните издания.

Чл. 65А (нов) В периода между заседанията на Изпълнителния съвет освен в рамките на своите правомощия Председателят на ПЗ, Председателят на ПС и Изпълнителният секретар заедно осъществяват оперативното ръководство на ПЗ.

Раздел VI

КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ, НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

Чл. 66 Конгресът на ПЗ е върховен орган на партията и се провежда веднъж на три години. Свикването на Конгреса става с решение на ПС по чл. 52 ал. 2 и на ИС по чл. 58 ал. 3 от този устав и приета от ПС процедура.

Чл. 67 (изм.) (1) Конгресът на ПЗ се състои от делегатите избрани от всички партийни организации .

(2) (изм.) Списъците с имената на делегатите, избрани от събранията наорганизациите” се изпращат най-малко тридесет  дни преди датата на конгреса в деловодството на ПЗ.

(3) (нова) Членовете на Политическия и на Контролния съвети са по право делегати на Конгреса.

Чл. 68 (1) Извънредния конгрес се свиква в следните случаи:

а) (изм.)  по искане на Изпълнителния съвет;

б) по решение на Политическия съвет;

в) по решение на Контролния съвет в случай, че ПС не е имал заседание в продължение на шест месеца;

г) (изм.) по искане на поне една трета от организациите, по решения на техните събрания. .

(2) (изм.) Оповестяването на извънреден конгрес става най-малко два месеца преди датата на провеждането му. Делегатите за Извънредния Конгрес се избират пряко от низовите партийни организации по ред и при квоти определени от органа свикващ конгреса по смисъла на чл. 68 ал. 1. Списъците се  предоставят до петнадесет дни преди Конгреса в Изпълнителния съвет  в случаите на чл.68 ал.1 т.т. а, б и г и в Контролния съвет в случай на чл.68 ал.1 т. в.

Чл. 69 (1) (изм.) Заседание на Конгреса е валидно и може да взема решения, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати отговарящи на условията за регистрация. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, освен при избор на ръководни органи, когато гласуването е тайно по приета предварително процедура, освен ако  Конгресът не реши гласуването да бъде явно.

(2) Конгресът приема и променя Устава и Програмата на партията. Освен това той обсъжда и приема отчетите на Политическия съвет и Контролния съвет.

(3) Конгресът обсъжда и най-важните задачи на партията и приема насоки за нейната дейност през предстоящия период.

(4) Конгресът може да взема и решение за прекратяване, разделяне , сливане или вливане в друга партия  на  ПЗ по смисъла на Закона за политическите партии с мнозинство от две трети.

Чл. 70 (1) (изм.) Конгресът избира Председател на ПЗ с тайно гласуване и обикновено мнозинство, по приета от Конгреса процедура,освен ако  Конгресът не реши гласуването да бъде явно.

(2) (отпада)

(3) (изм.) Конгресът избира членове на Политическия съвет и Контролния съвет с тайно гласуване и обикновено мнозинство по приета процедура, освен ако  Конгресът не реши гласуването да бъде явно.

(4) Кандидат, избран едновременно и в двата съвета, се отказва от единия от тях по свой избор до първото заседание.На негово място влиза следващия в листата с повече от 50% гласове

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

Чл. 71 (1) В междуконгресния период могат да се проведат една или няколко национални конференции. Те се организират от Политическия съвет, който определя тематиката, датата, мястото и представителството на делегатите.

(2) Националната конференция може да взима решения по всички въпроси, които са от компетенцията на Конгреса с изключение избора на ръководства и контролни органи.

(3) Взетите на Национална конференция решения имат задължителен характер за всички органи и структури на ПЗ.

Глава четвърта

ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ

Чл. 72 (1) Всички мандати на изборните длъжности в ПЗ са тригодишни и съвпадат с междуконгресния период.

(2) Член на ПЗ не може да бъде председател на повече от един териториален или национален изборен орган. 

(3) Избираемите членове на партиен орган не могат да бъдат в брак или в близко родство по права и съребрена линия с членовете на контролния орган на същото ниво.

Чл. 73 (1) Кандидатите от името на ПЗ или подкрепени от нея такива за Президент, Вицепрезидент, Председател и Зам. Председатели на НС, Министър председател, министри и други държавни длъжности, които се гласуват от парламента се определят от ПС.

(2) Народните представители, членовете на Правителството, общинските съветници и кметове  издигнати от ПЗ информират за дейността си съответните партийни органи;

(3) Партийните органи и организации носят политическа отговорност за обществената дейност и позиции на издигнатите от тях представители.

Чл. 74 (1) Когато изборен член на някой орган реши, че не може повече да изпълнява задълженията си, той го напуска чрез подаване на писмена оставка. Оставката се обсъжда на следващото заседание, но не се подлага на гласуване.

(2) Когато изборен член на някой орган, с изключение на Изпълнителния съвет отсъства повече от три поредни редовни заседания без уважителна причина, той може да отпадне от състава му. Решението се взема от органа, чийто член е.

(3) Когато член на Изпълнителния съвет отсъства повече от пет поредни редовни заседания без уважителни причини, той отпада от състава му и Политическият съвет провежда нов избор.

(4) (изм.) В този случай се уведомява органът, направил избора за провеждане на нов избор или за редуциране на състава на органа.

Чл. 75 (1) При преждевременно напускане на поста от Председателя на ПЗ преди изтичане на мандата му се свиква Извънреден конгрес в срок от два месеца.

(2) (нова) Във времето до провеждане на Извънреден конгрес по ал. (1) неговите функции се упражняват от Председателя на ПС, а при невъзможност от  – от Изпълнителния секретар”

Чл. 76 Във времето от вземането на решение от Политическия съвет за свикване на конгрес по чл. 52 ал. 2 до вземане на решение от ИС за датата на конгреса по чл. 58 ал. 3 в ПЗ се провежда отчетно-изборна кампания .

Чл. 77 Председателят на ПЗ и председателите на териториалните партийни органи информират за постъпили въпроси и организират осигуряване на отговорите по тях.

Глава пета

АДМИНИСТРАЦИЯ, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 78 (1) (изм.) Партията набира своите средства от членски внос, приходи от издателска дейност, дарения и завещания, субсидии от бюджета, както и по всички други, разрешени от Закона за политическите партии приходи.

(2) Разходите на партийната организация се планират и извършват с решение на събранието. То може да упълномощи ръководството на организацията да извършва определени разходи по свои решения.

(3) (отпада)

(4) (изм.) Финансирането на парламентарни и местни избори се подпомага от общопартийния бюджет.

Чл. 79 Размерът на членския внос е еднакъв за всички партийни членове и се определя от Политическия съвет. Пенсионери, безработни и учащи заплащат намален на половина членски внос.

Чл. 80 (1) Членският внос се плаща поне веднъж на тримесечие в партийните организации. Същият може да бъде събиран и ежемесечно по решение на партийната организация.

(2) За първото тримесечие от членството си в ПЗ новопостъпилият член плаща членски внос от месеца на постъпването си.

(3) Членски внос, който не е платен през даденото тримесечие, може да бъде издължен най-късно до края на следващото.

(4) (изм.) Отделните организации и съвети могат да издирват допълнителни източници за финансиране на дейността си само чрез позволените от закона за политическите партии начини. Тези постъпления не се внасят в общопартийната каса.

Чл. 81 (1) (изм.) За всяка календарна година се изготвя бюджет за общопартийни нужди и се приема от Изпълнителния съвет.

(2) (изм.) Платените изборни длъжности в ПЗ се определят от ПС. Техните възнаграждения се определят от Изпълнителния съвет.

(3) (изм.) Общопартийните разходи и имуществото се управляват от Председателя на ПЗ съгласно решения на Изпълнителния съвет, при спазване на Закона за счетоводството и други финансови разпоредби.

Чл. 82 (1) (изм.) Структурата на административния апарат се утвърждава от Изпълнителния съвет. Председателят на ПЗ назначава служителите по така утвърдената структура.

(2) Председателят назначава Изпълнителния  секретар.

(3) Председателят на ПЗ сключва трудовите договори със служителите от административния апарат и определя възнаграждението им.

Чл. 83 Всеки партиен орган заседава и може да взема решения при кворум повече от половината от членовете си, освен Изпълнителния съвет и Контролния съвет.

Чл. 84 (1) Всички гласувания са явни, освен ако в Устава не е указано друго или съответния орган не вземе друго решение. Всеки член на ПЗ има право на един глас.

(2) За взето се приема решение, ако за него са гласували повече от половината от последно установения кворум.

(3) Ако член на организация отпадне, той отпада от състава и при определяне на кворума за следващото събрание.

Чл. 85 Становища и декларации, които не са били утвърдени от национален орган, се разпространяват до организациите заедно с официално приетите такива.

Чл. 86 Решенията на даден партиен орган са задължителни за неговите членове, които са длъжни да организират изпълнението му.

Чл. 87 Извънредно заседание на някой партиен орган се свиква по искане на една трета от членовете му освен ако в Устава не е указано друго.

Глава шеста

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ

Чл. 88 (1) (изм.) Партията на Зелените се прекратява при:

1.   Решение за сливане с или вливане в друга партия;

  1. Решение за разделяне на две или повече партии;
  2. Решение за саморазпускане;
  3. (изм.) разпускане по решение на СГС.
  4. (нова) по решение на Конституционния съд

(2) (нова) Решенията по т.т.1, 2 и 3 се вземат от Конгреса на партията с квалифицирано мнозинство от две трети и не могат да бъдат делегирани на друг орган.

Глава седма

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 89 (1) Партийният цвят е тъмно зелен.

(2) (изм.) Емблемата на ПЗ е ажурно земно кълбо с вписан в него плътен лист от здравец, (приложение) .

(3) Печатът на ПЗ е кръгъл и съдържа емблемата на партията и надпис “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

(4) Знамето на партията е тъмно зелено с емблема в средата и надпис „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”.

(5) Празникът на партията е Денят на планетата Земя 22 април.

Чл. 90 (изм.) (1) Всеки териториален орган има право на собствен печат, знаме и клуб (офис).

(2) Знамената на териториалните органи са като знамето на ПЗ с добавен текст, указващ органа, който представлява.

(3) Печатите на териториалните органи трябва да съдържат емблемата на ПЗ, надпис “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” и допълнение, указващо органа, който представлява.

Чл. 91 (1) Националните, териториалните и контролните органи на ПЗ в границите на своята компетентност могат да създават и утвърждават документи, свързани с тяхната дейност, които не противоречат на този Устав, Програмата на ПЗ и решенията на Конгреса.

(2) Нерешените с този Устав въпроси на дейността, координацията и взаимодействието на и между различните структури в партията се уреждат с решения, статути, правилници и др. на Политическия съвет.

Чл. 92 Контролът по изпълнение на Устава  се осъществява от Контролния съвет.

*                       *                         *

Настоящият устав е приет на Учредителния конгрес на Партията на ЗЕЛЕНИТЕ през 2001г. и е преработен и допълнен на Втория (извънреден) Конгрес на партията, състоял се на 23 април 2005 г.

Приложение 1

ЕМБЛЕМА

на Партията на ЗЕЛЕНИТЕ

по чл. 89 ал. (2) от Устава