Приоритети

Home / Приоритети

№ 35 – ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

П Р И О Р И Т Е Т И

Коренна промяна – не подмяна или „риформи”

 1. Да опазим българската природа като основа на здравословен начин на
  живот и „зелена икономика”;
 2. Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство,
  енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, опазващи
  природата и нейните ресурси;
 3. Заменяме корумпирания неолиберален икономически модел със
  съвременен класически държавно-монополистичен капитализъм като в
  Дания, Швеция, Нидерландия, и др.;
 4. Връщаме държавата в икономиката и нейното регулиране като
  собственик, регулатор и оператор на банки, производствени и търговски
  предприятия; 
 5. Незабавно строим АЕЦ „Белене” и започваме процедура за
  разширяване на АЕЦ „Козлодуй” – изцяло държавна собственост;
 6. Преференции за едрия български национален капитал за
  инвестиране в страната. (Няма чужд инвеститор, който да си влага
  парите, за да печели България, а не той самият);
 7. Създаваме нормални икономически условия, опростени и не променящи
  се правила за развитието и съществуването на дребния и среден бизнес;
 8. Създаваме държавни целеви инвестиционни фондове за иновативни
  производства и за развитие на селското стопанство;
 9. Интензивно да развием българската икономика и производство –
  високо технологични и устойчиви/природосъобразени/ индустриално и
  селско стопанско;
 10. Възраждаме селскостопанското производство, главно във фамилни и
  кооперативни форми цел 100% задоволяване на хранителната верига
  в България със собствено производство и последващ износ;
 11. България – зона, свободна от ГМО. Забраняваме производството и
  предлагането на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни
  материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и
  рибарството;
 12. Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с
  изключение на земята на жилищни и вилни имоти;
 13. Минимизираме „изкуственото” посредничество между производителите
  и потребителите
 14. Започваме ускорен преход към политически модел, базиран на пряката
  демокрация и децентрализация на власта;
 15. Организираме диалог за разработване и обединяване на нацията
  около Национална доктрина за Националния идеал и националните
  интереси;
 16. Управляваме държавата и държавната собственост – научно,
  професионално и национално отговорно;
 17. Реабилитираме планирането (дългосрочно, средносрочно и текущо) и
  контрола (превантивен, текущ и последващ/по резултати) в управлението;
 18. Изграждаме компетентна, деполитизирана и прозрачна публична
  администрация, надеждно защитена от „калинки” и политически
  „кадрови кадрили”.
 19. Провеждаме Външна политика, изградена върху Националната
  доктрина, Българския Национален Идеал и националните интереси;
 20. Реализиране на социални политики, гарантиращи живота, здравето,
  правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията,
  спокойни и безгрижни старини;
 21. Осигуряваме на правоохранителната подсистема – Съд, Прокуратура,
  Следствие, МВР, ДАНС реално деполитизиране и освобождаване от
  политически слугинаж и корупция;
 22. Управление на държавната и общинска администрация от
  професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната
  дейност при строг обществен и парламентарен контрол.
 23. Изграждаме социална система за преразпределение на обществените
  блага в съответствие с  принципа  на социалната справедливост, в интерес
  на всички граждани;
 24. Създаваме „Държавно-обществена система” за възпитаване и
  утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на
  националните добродетели, духовност и култура.
 25. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща
  националния суверенитет; икономическата, външно и вътрешно
  политическата сигурност; достатъчност на въоръжените сили; социалния
  мир, обществения ред и сигурност; толерантни етнически и религиозни
  отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи;
 26. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща
  реализирането на Националните доктрина, идеал и интереси; съкратен
  вариант
 27. Разтрогваме концесиите за жълти стотинки;
 28. Гарантираме достъп до образование, включително и висше, което
  да не зависи от джоба на родителите;
 29. Работим за здравеопазване, което е социална функция на държавата,
  а не е търговска дейност. Здравето не е стока, а право на човека!
 30. Въвеждаме данъчно облагане на замърсителите на околната среда;
  (освен нормативно предвидените глоби и административни наказания)
 31. Надеждно затваряме кранчетата на корупцията за източване на
  държавния бюджет. ( в: обществените поръчки; укриване на данъци и
  източване на ДДС; митниците, източване на здравната каса; и т.н.)
 32. За превенция и борба с корупцията – Нов Закон, Нов държавен
  орган и Антикорупционна експертиза на законите и подзаконовите
  актове.

Коренната промяна е невъзможна без диалог и обединяване около
Национална доктрина, която да определи Българския Национален Идеал за
статута, ролята и мястото на България в съвременния свят и произтичащите
от него Национални интереси и адекватна форма на управление.