Skip to content Skip to footer

Визия на Партия на Зелените

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за коренна промяна на досегашните: цел, икономически модел и принципи на управление на прехода към съвременна пазарна и социална държава. На базата на обективния анализ на случилото се след 10.11.1989 година, ние считамe, че реализираният у нас „модел на прехода” не е грешен, а много точно разработен, наложен на страната ни и перфектно работещ до наши дни неолиберален, колониално заробващ икономически и политически модел. Той целенасочено и закономерно доведе до разграбване и разруха на икономиката и на политическата система на обществото, до сливане на организираната престъпност с властта, до превръщането на корупцията в негласно възприета норма на поведение на публичната и политическата власт, до беззаконие и безнаказаност и в крайна сметка до баснословно забогатяване на единици и масово обедняване, огромна мигрантска вълна и мизерно съществуване на по-голямата част от останалите тук българските граждани. Резултатът от реализирането на този модел е превръщането на България в най-бедната страна в ЕС и нейното обезлюдяване.

Следователно, основният политически въпрос, които стои пред дневния ред на българското общество и държава е този за промяна на досегашните: цел на общественото развитие на страната; икономическия модел, установените псевдодемократични политическа система и статукво и принципи на управление на преходакоито  до сега последователно и сигурно ни водят към послушна, неолиберална, „бананова” република. Създалата се политическа обстановка на недоволство и протест на гражданите срещу действащия икономически и политически модел изисква съгласие и обединени усилия, за да се спре това развитие преди процесите и действителността, следствие от досегашното 27 годишно управление да са станали необратими.

Новата цел на обществото, според ”ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, би трябвало да бъде насочена към изграждане на:

– действително демократична,

– независима и суверенна,

– икономически, индустриално и технологично развита,

– високо културна и образована България,

в която всеки нейн гражданин има равни права, свободи и възможности за достоен нормално задоволен начин на живот, независимо от неговия пол, раса, етнос, вероизповедание и убеждения.

 В тази връзка „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” се обявява за:

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА (икономическа, социална, културна, образователна и т.н.), изградени върху добре осъзнати и възприети с максимално възможно най-голямо съгласие дългосрочни национална идея и национални интересиравнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност(обвързаност) към една или друга световна сила.

НОВИ ПРИНЦИПИ НА СЪВРЕМЕННА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ за постепенно, логично последователно и комплексно утвърждаване на съобразени със съвременното световно развитие икономически и пазарни отношения. Част от принципните елементи на този икономически модел, според „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” са:

а) равнопоставеност и разумен баланс между видовете собственост – частна, кооперативна, държавна и общинска(има го и в Конституцията). В тази връзка – формиране на конкурентно способен, добре управляван държавен сектор/виж. например Дания / – минимум 35% в икономиката – съвременни индустрия и високо технологични промишлено и селскостопанско производства, лека, хранително-вкусова и добивна промишленост и търговия, регулиран и с държавно участие туризъм за отдих и балнеолечение, държавна инвестиционна банка/и/ с нормални Европейски лихви по кредитите като регулатор на сегашното безбожно лихварство на частния банков сектор;

б) изключителни естествени монополи на държавата над природните богатства, добивната и преработвателна промишленост, особено добива на мед, цинк, олово, редки и благородни метали, производство, пренос и разпределение на енергия, съобщенията, транспорта и др. Изгодно публично-частно партньрство в тази сфера;

в) възкресяване и подпомагане от страна на държавата на развитието на кооперативната форма на производство и търговия и особено в селското стопанство след глупостта на ликвидирането на ТКЗС, ДЗС, АПК и ПАК/безвъзмездна помощ, преференциално насочване на средствата от Еврофондовете в селското стопанство към кооперациите и производство на екологично чисти продукти, безлихвени кредити и други облекчения/. Постепенно премахване на арендата върху държавната и общинска плодородна земя;

г) публично частно партньорство с решаващ дял на държавата и общините, насочено към печалба и за двете страни, а не като форма на фактическо придобиване/приватизиране на държавна и общинска собственост;

д) преференции(постепенно затихващив подкрепа на развитието и защитата на българското производство, с крайна цел – конкурентна способност на Европейските и световни пазари;

е) държавни финансови стимули и изгодни кредити на фирми, започващи нови производства на високо съвременно научно, технологично и екологично равнище, с условие това да бъдат действителни, а не псевдо иновации;

ж) нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитие и съществуване на дребния и среден бизнес;

з) търсене и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции главно за нови и перспективни, наукоемки и енергоспестяващи производства;

и) нова форма на държавно-обществено управление на средствата от Европейските фондове и оперативните програми с цел прозрачност, ефективност и предотвратяване на корупционните рискове и схеми при тяхното усвояване и разходване;

м) минимизиране на  „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите – основен носител и форма на корупцията и източването на държавата и ограбване на нейните граждани.

 Резултатите от реализирането на тези основни идеи ще бъдат:

 гарантирани приходи в Държавния бюджет от 100% печалба на държавния сектор, а не 10% от данък печалба;

  гарантирана стабилност на трудовия пазар и заетостта;

  образование, платено от държавата;

  сериозни инвестиции в наука и нови технологии;

  адекватно здравеопазване, гарантирано от държавата;

  нормално социално и пенсионно осигуряване;

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМАосигуряваща действително и ефективно участие на гражданите при вземане на важни за страната, региона, общината или населеното място политически, административни, социални и икономически решения и пряк контрол от тяхна страна върху осъществяването им.

–  Разширяване и утвърждаване на пряката демокрация с Нов Закон за референдумитерегламентиращ тяхното най-широко използване за непосредствено участие на гражданите в управлението в населеното място – село, град, община, област, регион и на национално равнище и начина за тяхното провеждане;

–  нов Изборен Кодекс, уреждащ изборна система с преобладаващ мажоритарен характер – за народни представители: половината(120) да се избират мажоритарно в едномандатни избирателни райони, а другата половина пропорционално като досега; общинските съветници да се избират само мажоритарно, в едномандатен изборен район териториално обвързан със съответен точно определен квартал/и/, район, населено място;  мажоритарен избор на съдиите, прокурорите и съдебните заседатели. Процедури за отзоваване на мажоритарно избраните президент, народни представители, общински съветници, кметове, съдии, прокурори и съдебни заседатели:

– Ефективна, прозрачна, деполитизирана и дебюрократизирана държавна и общинска администрация, структурирана според консенсусните национални приоритети и организирана върху основата на съвременните информационни технологии. Ограничаване на своеволията на бюрокрацията и силно намаляване на корупционните възможности и среда. Намаляване поне наполовина безбройните държавни агенции, комисии, фондове и други бюджетни организации, оптимизиране на тяхната дейност и брой служители, съобразно провежданите държавни политики. Граждански контрол над всички институции на всички равнища.

– Нов подход в борбата с престъпността, включително и с корупцията, основан на премахване на причините за нейното възникване и преди всичко на:  бедността; безработицата; липсата на перспектива; дискриминацията; правно нормативната бъркотия; бюрокрацията и др. Наказанието остава важен елемент в този подход и трябва да се прилага безкомпромисно и безпристрастно. Но наказанието само не може да премахне(ограничи в приемливи граници) престъпността, защото интервенира/наказва следствията, но не отстранява причините, които я пораждат;

–  Пенсионна реформа на принципно нова основа – създаване на независим, но гарантиран от държавата Национален пенсионен фонд (НПФ). В него осигурителните вноски на всеки гражданин се натрупват в самостоятелна индивидуална сметка. Тя да се управлява ефективно, така че, когато той се пенсионира да не зависи от вноските на работещите по това време. При формирането на НПФ, освен индивидуалните вноски, да бъдат включени средствата от т.н. „сребърен фонд”(ако не са опоскани от управляващите)  както и средства – част от печалбата от държавната собственост и естествените държавни монополи;

– Образование адекватно на съвременната действителност, включително и висше, независимо от финансовите възможности на родителите;

– Здравеопазване – достъпно за всички български граждани и практически безплатно за здравно осигурените, включително и изписваните лекарства.

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че предлагания от нас нов модел на пазарно стопанство и социално ангажирана държава и преход към него, предполагат и принципно нови характеристики на управлението за тяхното реализиране. Най-общо, те могат да бъдат определени с две думи – „ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВА” в управлението,  в собствеността и регулирането на икономическите и социалните отношения. Законодателната и особено изпълнителната власт активно и национално отговорно трябва да участват в:

– създаване на необходимите условия за формиране и ефективно управление от изпълнителната власт на държавна собственост в границите на 35-45 % (напр. Дания и Австрия около 50 %) , както и на закрепени със закон естествени държавни монополи в рамките на държавната собственост. Целта е гарантирани постъпления в държавната хазна(бюджет)  под формата на цялата печалба от държавната собственост и монополи. Така финансово ще бъде осигурено нормалното функциониране на социалната и културно-образователните сфери, на здравеопазването и на публичната администрация;

– създаване и гарантиране на условия за свободна инициатива, спокойствие и сигурност в икономиката, производството, предприемачеството, търговията и във финансово-паричната сфера по относително дълго време не променящи се закони и правила;

 – усъвършенстване на законовата и нормативна уредба, свързана с приватизационния процес у нас по посока на ретроспективна проверка и анализ на приватизационните сделки, тяхното прекратяване(реприватизация) при доказани нарушения или явно ощетяване на държавните(националните) интереси и привличане под административна, финансова или наказателна отговорност на виновните собственици, длъжностни и политически лица;

– решителна борба с корупцията и престъпността, особено с посегателствата върху личната сигурност и имущество на гражданите и нарушаването на обществения ред. Утопия е да се мисли, че те могат да бъдат напълно изкоренени, но задължително е те да бъдат сведени до размери, не застрашаващи икономическия и социален мир, както и нравствените устои на българското общество и държава;

– правоохранителната подсистема – съд, прокуратура, следствие, МВР, ДАНС  трябва реално, а не на книга и на думи, да бъде на 100% деполитизирана и освободена от корупцията (корупционерите) и политически слугинаж. Необходимо е гарантирано от Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол, както и управление от професионалисти.

 „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че постигането на посочените в нашата платформа цели и принципи е възможно само с нов тип съгласие и обединяване/единение на българските граждани и техните обществени и политически сдруженияизключващо конфронтационното мислене и управление. Обединение, изразяващо се в национално съгласие и поемане на неотменимо задължение да се работи лоялно и съвместно за постигане на консенсусни национални идея, интереси и приоритети, нов социално-икономически модел, адекватен на съвременното пазарно стопанство, на социалните потребности на българските граждани и национално отговорно управление на страната. Ние виждаме обединението като трайно неотменимо споразумение между българските граждани, политическите партии и организации, формированията на гражданското общество, на синдикатите  за основните цели и принципи на развитие на България и за нейното управление.

Уважаеми български граждани,

Това са нашите виждания за изхода от създалото се у нас обществено-политическо битие, а именно, чрез нова цел на обществотонов икономически модел и нови принципи на управление за тяхната реализация. Ако те отговорят или се доближават до вашите разбирания, подкрепете ни.

  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ