Skip to content Skip to footer

В И З И Я

ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКА(Из б о р н а) П Л А Т Ф О Р М А

на п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

П Р Е А М Б Ю Л

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е част от утвърдилото се в световното и особено в европейското политическо пространство семейство на зелените партии и политически движения – съосновател на световната организация „Глобал Грийнс” и наблюдател в Европейската Партия на Зелените.

Програмата и вижданията/визията на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” за устройството на обществените отношения в България се опират на зелената идеология. Тя е проста, общочовешка, надпартийна идеология, която се изразява най-кратко в следните три нейни основни идеи:

 • АКО НЯМА ПРИРОДА – НЯМА ЖИВОТ, НЯМА ЧОВЕК И ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО! Или с други думи, ако с човешката си дейност унищожаваме природата, унищожаваме себе си. Няма ли вода, няма ли въздух, няма ли храна и топлина – няма за всички, независимо от техните политически пристрастия. Затова опазването на природата е основен приоритет в нашата Визия.
 • КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – има ли човек и човешко общество, то неговата политическа, икономическа и социална система, трябва да осигурява и да гарантира на всеки човек достоен, нормално материално и духовно задоволен, здравословен начин на живот при равни права и възможности, независимо от неговия пол, раса, етнос, вероизповедание и убеждения.
 • ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА – индустрия, селско стопанство, енергетика, инфраструктура, транспорт, туризъм и т.н. отрасли, съобразени с природата, ползващи, но и щадящи, възпроизвеждащи, възстановяващи природата. Икономика продължаваща и утвърждаваща живота на Земята.

КОЕ И КАКВО ДА НАДГРАЖДАМЕ ?

 • Погазените – национален суверенитет, независимост и достойнство;
 • Геноцидът над българския народ и държава;
 • Осъществената разруха на икономиката, на индустриалното производство и на селското стопанство;
 • Липсата на справедливост и политически морал;
 • Разграбването на националните богатства;
 • Изсечените гори, замърсените води, въздух и почви, безразборното презастрояване и заграбване на зелени площи, градинки и детски площадки;
 • Сливането на организираната престъпност с властта;
 • Превръщането на корупцията в негласна норма на поведение на публичната и политическата власт;
 • Беззаконието и безнаказаността;
 • Баснословно забогатяване на единици и масово обедняване на народа;
 • Огромната икономическа емигрантска вълна и мизерно съществуване на по-голямата част от останалите в страната български граждани;
 • Беззащитността на обикновения човек срещу посегателствата върху личната му сигурност и неговото имущество и нарушителите на обществения ред;
 • Социалното неравенство, културната и морална деградация на народа;
 • Днешното политическо статукво и неговата т.н. „политическа класа”, превърнали политиката в средство за препитание и забогатяване;

Затова – НЕ НАДГРАЖДАНЕ или РЕФОРМИ !

Напротив ! – РАЗГРАЖДАНЕ И КОРЕННА ПРОМЯНА:

 • на клептократичното, бюрократично и некомпетентно държавно управление; и
 • отстраняване от обществения живот на формираните от него политически отношения и статукво, които последователно и неизбежно ни водят към послушна, икономически заробена, неоколониална, васална „бананова” република.

ЦЕЛТА НА ПРОМЯНАТА е изграждане на:

 • независима и суверенна,
 • действително демократична,
 • икономически, индустриално и технологично развита,
 • високо културна и образована държава България, в която
 • всеки гражданин има равни права, свободи и възможности за достоен нормално задоволен начин на живот.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОМЯНАТА

ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ, базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол от тяхна страна върху органите на публичната власт – държавна и общинска.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА, изградена върху добре осъзнати и възприети, с максимално възможно най-голямо обществено съгласие, дългосрочни национална идея и национални интересиравнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност/обвързаност към една или друга световна сила.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ компетентна, деполитизирана и прозрачна, работеща в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитена от субективни политически „кадрови кадрили”.

ПРАВООХРАНИТЕЛНА ПОДСИСТЕМА – реално ( а не на книга и на думи) деполитизирани и освободени от политически слугинаж и корупция: Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС. Управление от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.

СОЦИАЛНА СИСТЕМА изградена върху основата на механизми за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост, в интерес на всички граждани, така че всеки един индивид да има достоен стандарт и качество на живот. Социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини.Никой не трябва дастрадаотунижениетодаживее в бедност.

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, гарантирана от държавата като комплекс от мерки и механизми за: икономическа; външно и вътрешно политическа сигурност; въоръжени сили; социален мир, обществен ред и сигурност; толерантни междуетнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи.

Преамбюлът и самата „ВИЗИЯ” са приети в края на 2019 г. от Политическия съвет на партията и публикувани в медиите и на Сайта на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”. Актуализирана за „ПИ 2021”.